REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
mylabel.pl

SPIS TREŚCI:

 1. Definicje
 2. Informacje ogólne
 3. Polityka prywatności
 4. Prawa i obowiązki sklepu
 5. Złożenie i potwierdzenie zamówienia
 6. Ceny i formy płatności
 7. Dostawa
 8. Zwroty
 9. Postanowienia końcowe
 10. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Definicje

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Klient – konsument lub przedsiębiorca, który wyraził wolę zawarcia umowy sprzedaży produktu/ów dostępnych w sklepie internetowym mylabel.pl

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Konto – usługa elektroniczna, za pośrednictwem której w systemie teleinformatycznym Usługodawcy gromadzone i przechowywane są dane Użytkownika niezbędne w celu realizacji przez niego dalszych zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania pola „Szczegóły płatności” oraz informacje złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.mylabel.pl

Sprzedawca; Usługodawca – BOGUMIŁA RYKOWSKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BOGUMIŁA RYKOWSKA MY LABEL wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Czapelska 48/31, 04-081 Warszawa, NIP 8351491803, REGON 146965141, adres poczty elektronicznej: mylabel@mylabel.pl, numer telefonu kontaktowego: 503 689 268

Umowa sprzedaży – umowa w rozumieniu art. 535 par.1 Kodeksu cywilnego zawierana albo zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego,

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną , a której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi elektronicznej,

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.),

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.),

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Informacje ogólne

 1. Regulamin obowiązujący od dnia 01 listopada 2017 roku określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy www.mylabel.pl będący własnością firmy My Label Bogumiła Rykowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Czapelska 48 lok. 31, 04-081 Warszawa, NIP 8351491803, REGON 146965141, adres poczty elektronicznej: mylabel@mylabel.pl, numer telefonu kontaktowego: 503 689 268.
 2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym, pełnoletnią Osobą Fizyczną lub Przedsiębiorcą zwaną dalej Klientem, a Sklepem Internetowym mylabel.pl, zwanym dalej Sklepem. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.
 3. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad.
 4. Podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.
 5. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

Polityka prywatności

 1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu się do Sklepu.
 3. Zawartość Sklepu Mylabel.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego.
 4. Klient jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim koncie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Klient udostępnił Konto.
 5. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sklep o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.
 6. Klient który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta, polegające na zgłoszeniu żądania usunięcia Konta. Sprzedawca zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie 5 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania.
 7. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji
 8. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Portalu, w terminie jednego miesiąca od daty zaistnienia nieprawidłowości. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do My label Bogumiła Rykowska. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i rodzaj nieprawidłowości która wystąpiła. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpłynięcia a o jej rozstrzygnięciu Klient będzie informowany niezwłocznie. Reklamacje należy przekazywać za pomocą listów poleconych na adres: My Label Bogumiła Rykowska ul. Czapelska 48 lok. 31, 04-081 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”,
bądź przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: mylabel@mylabel.pl z tytułem wiadomości “Reklamacja”.

Prawa i obowiązki sklepu

 1. Sklep Mylabel.pl umożliwia Klientowi poprzez portal składanie zamówień. Sklep ma prawo do odmowy rejestracji Klienta lub przyjęcia Zamówienia jak też usunięcia Konta Klienta lub anulowania zamówienia, w szczególności gdy Klient: podał nieprawdziwe dane, dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie ze Sklepu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności portalu, do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach portalu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Sklep ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu prawidłowego funkcjonowania portalu, analizowania efektywności portalu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk.
 5. Całość strony (mechanizmy i grafika, zdjęcia oraz opisy) są własnością sklepu. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez jej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Złożenie i potwierdzenie zamówienia

 1. Zakupów może dokonywać osoba zarejestrowana w sklepie, lub osoba niezarejestrowana, która jednorazowo w Formularzu zamówienia poda niezbędne do dostawy dane adresowe (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, e-mail). Rejestracja skraca i upraszcza formalności związane z zakupami.
 2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Sklep spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane mailem wysyłanym przez Sklep do Klienta. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem pod adresem mylabel@mylabel.pl  Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon.
 4. Przygotowanie wysyłki następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu;
 5. Termin płatności wynosi 5 dni. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi płatność zamówienie zostanie anulowane.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku zamówienia towaru niedostępnego sklep skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku w magazynie produktu, który Klient chciałby dodać do zamówienia, ma on możliwość uzyskania informacji o jego dostępności podając swój adres email i dodając produkt do listy życzeń. Sklep wysyła do klienta wiadomość, na podany adres e-mail Klienta, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny.
 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 8. Do każdego zamówienia, w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z upoważnieniem sklepu internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu wysyłki. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt ze sklepem pod adresem mylabel@mylabel.pl
 10. Czas realizacji zamówienia, od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy, to maksymalnie 5 dni roboczych, chyba, że informacja przy produkcie stanowi inaczej lub Klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji emaliowo lub telefonicznie.
 11. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać przewidywany czas dostawy.

Ceny i formy płatności

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 2. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.
 3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary: a)  przelew: kwota zamówienia zostanie przelana na rachunek podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Przelewy prosimy kierować na konto 19 1140 2004 0000 3902 7522 5537, My Label Bogumiła Rykowska, Ul. Czapelska 48/31, 04-081 Warszawa. W tytule przelewu prosimy podać: My Label, numer zamówienia, imię i nazwisko. b) Za pobraniem: należność pobiera kurier.
 4. Dostawa zagraniczna możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze sklepem pod adresem mylabel@mylabel.pl. Koszt transportu kalkulowany jest indywidualnie z uwzględnieniem takich czynników jak cena, czas oraz pewność dostawy.

Dostawa

 1. Klient może wybrać jedną z następujących form dostawy zamówionych towarów: Kurier – przedpłata,Kurier – za pobraniem. Wysłanie przesyłki potwierdzone jest e-mailem.
 2.  Średni czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni robocze, a maksymalnie 5 dni roboczych, chyba, że informacja przy produkcie stanowi inaczej. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do wysłania zamówionych towarów ze sklepu. W szczególnych wypadkach i zamówieniach indywidualnych czas ten może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy klienta indywidualnie.
 3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy
 4.  Mylabel.pl dokłada wszelkich starań, aby przesyłka dotarła w jak najkrótszym czasie.
 5.  Wysyłka zakupionych towarów możliwa jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Standardowy czas dostawy 1-3 dni robocze.
 6. Zwrot nie doręczonej paczki. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem kuriera, Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostanie do niego doręczona w ciągu 2 dni roboczych od daty nadania. Klient, który tego nie zrobi będzie, w przypadku zwrotu nie doręczonej paczki do Sklepu, obciążony kosztami przesłania.
 7. Odmowy przyjęcia paczki. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesłania oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości dokonanych zakupów.
 8. W czasie odbioru należy zwrócić szczególną uwagę na stan paczki, czy nie jest uszkodzona w sposób mechaniczny, czy taśma klejąca na przesyłce nie była zrywana. Jeżeli występują uszkodzenia, które mogą być przyczyną zniszczenia zawartości należy w obecności kuriera otworzyć przesyłkę.

Zwroty

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i będących konsumentami.
 2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient nie będący Przedsiębiorcą (Konsument) może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Dotyczy to w szczególności mebli, które każdorazowo są robione ręcznie i dopasowywane do indywidulanych potrzeb w zakresie koloru, rozmiaru itp.
 4. Zwrotowi bez zadawania pytań podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami.  Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą oraz uzupełnionym Formularzem Odstąpienia od umowy [pobierz]
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy
 6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 7. Konsument powinien odesłać towar na adres Sklep podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
 8. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. W przypadku zamówienia z darmową wysyłką, klient zwracając paczkę ponosi koszt odesłania paczki.
 9. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 10. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką kurierską lub pocztową poleconą na adres: My Label Bogumiła Rykowska, Czapelska 48/31, 04-081 Warszawa. Jednocześnie prosimy o mailowe powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru na mylabel@mylabel.pl Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 11. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie tkaniny, obicie mebla) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i prania/konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.
 12. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 13. Jeżeli dostarczony produkt jest zgodny z Państwa zamówieniem, ale chcieliby Państwo wymienić go na inny prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą e-mail, bądź telefonicznie.
 14. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Postanowienia końcowe

 1. Sklep Mylabel.pl zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od momentu wskazania ich na stronie internetowej Portalu. W przypadku zarejestrowanych Klientów obowiązują ich nowe postanowienia Regulaminu o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, które to nastąpi drogą elektroniczną, na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.
 4. Składając zamówienie nabywca akceptuje powyższy regulamin.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

MY LABEL BOGUMIŁA RYKOWSKA
ul. Czapelska 48 lok. 31, 04-081 Warszawa

mylabel@mylabel.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–    Adres konsumenta(-ów)
–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–    Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Pliki do pobrania:
Przykładowy wzór pisma odstąpienia od umowy
Przykladowy wzór pisma reklamacyjnego